Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


© Copyright. All Rights Reserved.

Artikel 1 – Begrippen


De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Stronger YOU Personal Coaching waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen en/of opgestelde schema’s door De Vriendt Friedelinde.

Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding door Stronger YOU Personal Coaching. Opdrachtgever krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk.


Artikel 2 – Toepasselijkheid


Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft aangemeld voor schema’s en training onder begeleiding van Stronger YOU Personal Coaching. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van bovengenoemde geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Stronger YOU Personal Coaching het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.


Artikel 3 – Intakeprocedure


Om verantwoord sporten te kunnen verzekeren dient u alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Stronger YOU Personal Coaching te worden afgegeven. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u aan Stronger YOU Personal Coaching door te geven.


Artikel 4 – Aansprakelijkheid


Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van online begeleiding en/of personal training is geheel voor eigen risico van de opdrachtgever.

Stronger YOU Personal Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.

Stronger YOU Personal Coaching is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na een training en/of het volgen van een online begeleidingsprogramma. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Stronger YOU Personal Coaching.

Stronger YOU Personal Coaching is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van opdrachtgever/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor Stronger YOU Personal Coaching niet verantwoordelijk gehouden kan worden). Alsook niet voor schade van de opdrachtgever die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website van Stronger YOU Personal Coaching . Dit geldt tevens voor schade die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten van Stronger YOU Personal Coaching. Ook is Stronger YOU Personal Coaching niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die de cliënt heeft verstrekt. Daarnaast is Stronger YOU Personal Coaching niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op de juiste wijze opvolgen van adviezen.

Stronger YOU Personal Coaching heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en de opdrachtgever kan Stronger YOU Personal Coaching niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten. Stronger YOU Personal Coaching staat dus niet in voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.


Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht: Personal Training en online begeleidingsprogramma’s


Stronger YOU Personal Coaching voert de diensten uit en geeft informatie in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training, of het volgen van een trainingsschema, te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.

Registreren voor een online begeleidingsprogramma betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden die terug te vinden zijn op de website.

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het mondeling of schriftelijk bevestigen, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.


Artikel 6 – Ontbinding


Stronger YOU Personal Coaching is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of een wederzijds akkoord.

Indien een overeenkomst  tussentijds wordt afgebroken door de opdrachtgever wordt er geen terugbetaling gedaan. Restitutie van geld is dus nimmer mogelijk.


Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst zal Stronger YOU Personal Coaching meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien Stronger YOU Personal Coaching over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Stronger YOU Personal Coaching een bedrag van 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Stronger YOU Personal Coaching gerechtigd de prijzen te verhogen. Klanten zullen voor facturatie op de hoogte gebracht worden. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Betaling voor online begeleidingsprogramma’s, opgestelde schema’s en trainingssessies gebeurt steeds elektronisch via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst, na ontvangst van factuur.

De opdrachtgever zal het gehele bedrag in één keer overmaken naar rekeningnummer BE34 9731 8066 8190  t.a.v. De Vriendt Friedelinde t.v.v. Stronger YOU Personal Coaching. Enkel na schriftelijke overeenkomst is het mogelijk het bedrag in  termijnen te betalen.


Artikel 8 - Bevoegdheden


Op alle contracten aangegaan door De Vriendt Friedelinde is het Belgisch recht van toepassing. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.


Artikel 9 – Ziekmelding


Indien bij verhindering van opdrachtgever deze verhindering 24 uur van tevoren wordt gemeld, dan zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. Indien dit minder dan 24 uren van tevoren wordt gemeld wordt de trainingssessie in rekening gebracht.

Indien de opdrachtgever de training meer dan 24 uur op voorhand  annuleert, zal de training op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 3 maanden valt vanaf de datum van de annulering.


Artikel 10 – Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen


Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Bij ziekte van de personal trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is.

 Partijen hoeven hun verplichtingen niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan hun schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid van de trainer van Stronger YOU Personal Coaching vallen hier ook onder.

Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

stronger

Artikel 11 – Gezondheid


De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Stronger YOU Personal Coaching aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden.


Artikel 12 – Vertrouwelijkheid

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Stronger YOU Personal Coaching gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.


Stronger YOU

PERSONAL COACHINGAarschot, België


linde[at]strongeryou.be


Ondernemingsnr.: BE 0680.722.640